Nieuws Home Teams Besturen Programma Bardiensten Jeugd Contact Inloggen App

Privacy

Voetbalvereniging Waskemeer (hierna VVW), gevestigd aan Leidijk 42C te Waskemeer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Persoonsgegevens die wij verwerken VVW is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. VVW houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij:
 • Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Verklaring;
 • Verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.
VVW verwerkt je persoonsgegevens doordat je lid bent van VVW en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens van onze medewerkers, leden en vrijwilligers die wij verwerken en de redenen waarom:
 • Voor- en achternaam: verplichte opvoer KNVB lidmaatschap, voor vermelding in openbare verslagen zoals Ledenvergadering en wedstrijdverslagen
 • Geslacht: verplichte opvoer KNVB lidmaatschap
 • Geboortedatum: verplichte opvoer KNVB lidmaatschap
 • Geboorteplaats: verplichte opvoer KNVB lidmaatschap
 • Adresgegevens: verplichte opvoer KNVB lidmaatschap en voor interne contacten zoals uitnodigingen bijeenkomsten en vergaderingen
 • Telefoonnummer: verplichte opvoer KNVB lidmaatschap
 • E-mailadres: verplichte opvoer KNVB lidmaatschap en voor interne contacten zoals uitnodigingen bijeenkomsten en vergaderingen
 • Nummer ID bewijs: verplichte opvoer KNVB lidmaatschap. Werknemers dienen een kopie van hun legitimatiebewijs te verstrekken
 • Bankrekeningnummer: voor inning contributies, boetes en bijdragen
 • Pasfoto’s: door de KNVB vereist voor de spelerspas en bij elftalindelingen, Digitaal Wedstrijd Formulier
 • Elftalfoto’s: voor publicatie op de website, Facebook, in Nieuwsbrief en Jubileumboeken
 • Foto’s VVW activiteiten: voor publicatie op de website, Facebook, in Nieuwsbrief en Jubileumboeken
Voetbalvereniging Waskemeer verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Hiervoor dient de wettelijk vertegenwoordiger VVW toestemming te verlenen.
 • aan de leden en vrijwilligers die veelvuldig contact hebben met onze jeugdleden vraagt
 • de gegevens van de elftalindelingen worden gedeeld met de leiders en gepubliceerd. Dit voor het geval het ene elftal spelers te kort heeft en een ander team te veel.
 • indien er een samenwerkingsvorm is met een andere vereniging worden de gegevens van de betrokken spelers/speelsters met deze vereniging gedeeld.
 • de gegevens worden ook verstrekt aan tegenstanders voor het maken van programmaboekjes bij competitie- dan wel bekerwedstrijden.
 • aan de Belastingdienst en bedrijfsvereniging worden wettelijk verplichte opgaves gedaan van de verstrekte beloningen en vergoedingen.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vvwaskemeer.nl, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken VVW verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van jouw aanmelding, wijziging of afmelding lidmaatschap. Dit doet VVW via het door de KNVB ingeschakelde bedrijf Sportlink.
 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen voor aan VVW gerelateerde activiteiten
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om je lidmaatschapsovereenkomst uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Verwerken van persoonsgegevens van sponsoren  Persoonsgegevens van sponsoren worden door NSV verwerkt t.b.v. de volgende doelstellingen:
 • Inning sponsorbedrag
 • Informatieverstrekking en communicatie.
  Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Sponsorcontract
Voor bovenstaande doelstellingen verwerkt VVW onderstaande persoonsgegevens:
 • (Bedrijfs)naam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Banknummer
VVW verwerkt t.b.v. deze doelen de persoonsgegevens op grond van toestemming van betrokkene, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van het sponsorcontract dan wel de lidmaatschapsovereenkomst en/of op grond van gerechtvaardigd belang dat VVW bij de verwerking van persoonsgegevens heeft. VVW neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Voetbalvereniging Waskemeer) tussen zit. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Voetbalvereniging VVW bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen voor de opgeslagen persoonsgegevens. Na opzegging van het lidmaatschap worden de gegevens 3 jaar bewaard. Bij overschrijving naar of lid worden van een andere vereniging vraagt de KNVB toestemming voor het lidmaatschap bij de nieuwe vereniging binnen deze periode van 3 jaar. Bij einde lidmaatschap vraagt VVW toestemming om jouw gegevens langer te mogen bewaren voor eventuele uitnodigingen bij festiviteiten e.d. Delen van persoonsgegevens met derden Voetbalvereniging Waskemeer verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. VVW blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Sociale Media VVW maakt gebruik van sociale media zoals facebook en de website. Voor onze social media kanalen kunnen wij gebruik maken van foto’s waarop personen zichtbaar zijn. Naast de officiële VVW social media kanalen beschikken ook andere teams binnen VVW over een eigen facebookpagina, WhatsApp-groep of andere social media kanalen. VVW is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor niet officiële social media kanalen. Tijdens activiteiten en wedstrijden mogen foto’s en video opnames door derden worden gemaakt. VVW neemt daar geen verantwoordelijkheid voor. Ook voor opnames ten behoeve van onze eigen website, facebookpagina en of welke interne publicatie dan ook zal van de betrokkene geen toestemming worden gevraagd, noch worden zij hierover ingelicht. Ouders, leden en derden die bezwaar hebben tegen de publicatie van foto’s of opnames die op de officiële VVW kanalen zijn gepubliceerd, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij de secretaris van VVW, de verwerkingsverantwoordelijke. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken VVW gebruikt alleen cookies voor het bijhouden van de statistieken van de website. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VVW en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@vvwaskemeer.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek. VVW wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen VVW heeft een beveiligde website (SSL-certificaat). Sportlink is verantwoordelijk voor de ledenadministratie van de KNVB VVW neemt de bescherming van jouw gegevens in haar administratie serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. VVW stelt een coördinator aan om er op toe te zien dat de in dit Privacy Statement vastgestelde regels worden nageleefd. Tot coördinator is benoemd: de ledenadministrateur van de vereniging. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@vvwaskemeer.nl Deze Privacy Verklaring kan door VVW gewijzigd worden. Betrokkenen kunnen door het raadplegen van de website op de hoogte blijven van de Privacy Verklaring.
vv Waskemeer - De club waar iedereen welkom is!
Contact   Traininstijden   Programma   Privacy